Orthokin ter­api­jski sis­tem je jedin­stven način liječenja bolova u zglobovima i liječenja, kao i ozl­jeda tetiva, lig­a­me­nata i mišića, bez dodataka lijekova ili pak drugih stranih tvari. Ova metoda liječenja je u pot­punosti biološka i ne koristi ništa drugo osim vaših vlasti­tih endo­genih pro­teina i fak­tora cijel­jenja. Na početku procesa Orthokin ter­apije, uzima se krv bolesnika i obrađuje se pod poseb­nim uvje­tima. Tako obrađeni serum obo­gaćen bloka­torima upale i fak­torima cijel­jenja vraća se peri­odično u obliku injek­cija u bolnu regiju bolesnika.
Orthokin ter­apija se pre­poručuje za liječenje bolova u zglobovima zbog osteoar­tri­tisa (I-​III stu­panj), bolova u leđima, kao i ozl­jeda tetiva, lig­a­me­nata i mišića, u kom­bi­naciji sa ili bez operaci­jskog tret­mana. Orthokin ter­api­jom mogu se istovre­meno tre­ti­rati više regija na tijelu bolesnika.
Orthokin ter­apija se temelji na speci­fičnim tvarima koji nas­taju u tijelu bolesnika te se stoga vrlo dobro pri­h­vaća. Pro­tu­u­palni i regen­er­a­tivni učinci su dugo djelujući.
Orthokin ter­apija djeluje inhibi­ra­jući upalu koja učestalo uključuje osteoar­tri­tis, iritaciju živčanih kori­jen­ova, te ozl­jede tkiva tetiva, lig­a­me­nata i mišića. Zah­valju­jući protu-​upalnom efektu sman­juje se bol te se pokretljivost i elastičnost bolesne regije.
Svaki je slučaj pose­ban, i nemoguće je pred­vid­jeti kako će dugo nakon Orthokin ter­apije tra­jati poz­i­tivni učinci poboljšanja kod određenog bolesnika. Općen­ito, što je manji stu­panj oštećenja hrskav­ice ili dru­gog tkiva u trenutku kad tret­man započne, to će dulje tra­jati poz­i­tivni učinci poboljšanja.
Ovaj tret­man nije pre­poručen ako bolu­jete od akutne infek­cije ili imate tem­per­aturu, ako ste imali prol­jev u posljed­nja tri dana, ako ste uzi­mali antibi­otike u bilo koje vri­jeme pro­tek­log tjedna, ili ste bili cije­pljeni vak­ci­nom u posljed­nja 4 tjedna. Pre­poručeno je da se Orthokin ter­apija uvi­jek prim­jen­juje kod bolesnika sa općen­ito sta­bil­nim zdravstvenim statusom.
Nije utvrđeno da Orthokin serum uzrokuje bilo koje neg­a­tivno međud­jelo­vanje s drugim lijekovima ili meto­dama tretmana.
Zbog svog endogenog izvora, podrazum­je­va­jući da on nas­taje iz vlasti­tog seruma bolesnika, i nje­gov biloški meh­a­nizam djelo­vanja, Orthokin ter­apija se posebno dobro pod­nosi i sporedni učinci su rijetki. Povre­meno, sporedni uči­nak može biti uzroko­van samom injekcijom.
Bolesnik dolazi ujutro u licen­ci­ranu Orthokin zdravstvenu ustanovu kako bi mu se izvadila krv. Suk­ladno prporuci liječnika , dobiti ćete ter­min za prvu injek­ciju Orthokina.
U svi­jetu je pub­li­ci­rano viiše znanstvenih studija koje dokazuju dugoročne poz­i­tivne učinke poboljšanja nakon Orthokin ter­apije: Studija – Osteoar­tri­tis kol­jen­skog zgloba, Studija – Rekon­struk­cija pred­njeg križnog lig­a­menta kol­jen­skog zgloba, Studija – Ahilova tetiva, Studija – Mišići.
Broj pon­avl­janja injek­cija ovisi o stup­nju oštećenja u Osteoar­tri­tisu, boli u leđima i oštećenju tkiva tetiva, lig­a­me­nata i mišića. Pre­poruke o tome pot­ječu iz višekratnog prak­tičnog iskustva začet­nika Orhokin ter­apije Prof​.dr​.sc. Petera Wehlinga iz Dusel­dorfa, Njemačke.
S med­i­cin­skog gledišta, Orthokin ter­apija se može bez­granično puta ponavljati.
Ne. Državno osig­u­ranje ne pokriva troškove Orthokin ter­apije u Repub­lici Hrvatskoj. Bolesnik mora snositi troškove svoje Orthokin terapije.
Orthokin ter­apiju u licen­ci­ra­noj Orthokin zdravstvenoj ustanovi provode liječnici, a ne far­ma­ceuti i ljekar­nici. Iste zdravstvene ustanove i liječnici nabavljuju med­i­cinske proizvode kao i ostalu potrebnu opremu direk­tno od licen­ci­ra­nog dis­trib­utera u Repub­lici Hrvatskoj. Orthokin ter­apiju provode samo speci­jalno educi­rani Orthokin licen­ci­rani liječnici.