Za više infor­ma­cija nazovite: 098 841 110


Fasci­nantno je kako naše tijelo može zal­i­ječiti i regener­i­rati ozl­jede, nije li? To je najuočljivije kod ozl­jeda i bolesti musku­loskeletnog sis­tema. Zah­valju­jući današn­joj biotehnologiji, naše razu­mi­je­vanje bioloških procesa u kos­tima, zglobovima i mišićima neizm­jerno poraslo. Prim­jen­ju­jući to znanje, možemo razviti pot­puno nove metode liječenja.

Za pogorša­vanje bolesti musku­loskeletnog sus­tava zaslužni su određeni pro­teini medi­ja­tori. Na njih se može djelo­vati speci­fičnim biološkim antag­o­nis­tima. Upravo na tom mjestu dolazi do izražaja “liječenje vlasti­tog orga­nizma” : protu-​upalni i pro­tein­ski inhibitori boli se izd­voje iz bolesnikove krvi te se apli­ci­raju u zah­vaćeni zglob ili uz upalno promi­jen­jeni živac. Oni zaus­tavl­jaju upalu zglobova i živčanih kor­jen­ova, regener­i­raju zglobnu hrskav­icu i ubrzavaju zac­jelji­vanje ozl­jeda. “Liječenje vlasti­tog orga­nizma” se može pre­ciznije defini­rati kao autologna ter­apija. To su metode liječenja kod kojih su tvari i stan­ice prirodno proizve­dene od vlasti­tih stan­ica tijela. Zbog toga, takve ter­apije, najčešće prim­i­jen­jene lokalno, visoko su efikasne te se dobro podnose.

Orthokin snažno potiče zaštitni pro­tein tijela IL-​1Ra, koji blokira recep­tor IL-​1 i time sman­juje štetno djelo­vanje Inter­leuk­ina –1 te omogućava uspostavl­janje prirodne ravnoteže imunog sus­tava. Indikacije Orthokin ter­apije: akutne i kro­nične zglobne bolesti poput gonartroza, kok­sartroza, artroze ramena, lakta i gležnja, kao i trau­matske ozl­jede hrskav­ice, lum­boishial­gije, trau­matske rup­ture musku­la­ture, etc.

Osteoar­tri­tis

Osteoar­tri­tis može zah­vatiti svaki zglob u tijelu, a kol­jeno, kao i kuk , su najčešće zah­vaćeni ovom bolesti. Prema riječima stručn­jaka, 50% pop­u­lacije preko 50 god­ina starosti pokazuju degen­er­a­tivne bolesti zglobova na RTG snimkama.U dobi od 70 god­ina, gotovo 100% stanovništva pati od osteoar­tri­tisa. Uz degen­er­a­tivne prom­jene koje su uključene u fiziološki pro­ces starenja, čim­benici kao što su defor­ma­cije kostiju, pojačano i ekstremno trošenje i habanje kostiju i zglobova, prekom­jerna tje­lesna težina, ozl­jede i genet­ska pre­dis­pozi­cija mogu dovesti do početka osteoartritisa.

Bolovi u leđima

Svatko se sus­reće sa bolovima u leđima jed­nom u svom živ­otu. Teret koji leđa moraju nositi ponekad donosi prob­leme tijekom živ­ota. Tijekom sre­dine živ­ota, pore­mećaji inter­ver­te­bralnog diska obično su najčešći razlog bolova u leđima. Ovaj prob­lem se obično se javlja u dobi od 35 do 45 god­ina starosti. Star­iji ljudi obično pate od artri­tisa u inter­ver­te­bral­nim zglobovima ili usli­jed suženja kral­ježničnog kanala. Nadalje, loše držanje, genet­ski fak­tori ili psi­ho­so­matskih prob­lemi mogu također uzroko­vati bolove u leđima.

POLIK­LINIKA SVETI NIKOLA Kukul­je­vićeva 6, 42 000 Varaždin
Tel. 042 660 304
Dr​.sc. Nikica Daraboš dr.med.
E-​mail: info@​psn.​hr
POLIK­LINIKA TERME SELCE 1. pri­laz I. L. Rib­ara 8
Tel. 051 76 40 55
Vlasta Broz­iče­vić dr.med.
ORTOPE­D­SKA ORDI­NACIJA DR. DAVOR PAVLOVIĆ
M.Gioselfi 2
52440 Poreč
Tel. 052 453453
Davor Pavlovič dr.med.
POLIK­LINIKA TER­APIJA
Dani­jel Matek, dr.med
tel: 01 558 72 07
poliklinika.​terapija@​gmail.​com
BIZO­VAČKE TOPLICE
dr. Zvjez­dan Bir­tić, dr.med
tel: 031 685 100
AKROMIONSPECI­JALNA BOL­NICA ZA ORTO­PE­DIJU I TRAU­MA­TOLOGIJU
Ljude­vita Gaja 2
49217 Krap­inske Toplice
Tel. 049 587 487
POLIK­LINIKA RAKIĆ
Ul. Theodorea Roo­sevelta 54
21000 Split
Tel. 021 388 825
ORTOPE­D­SKA ORDI­NACIJA DR. JAN­JIĆ
Ul.Andrije Hebranga 53
20000 Dubrovnik
Momčilo Jan­jić dr.med.
E-​mail: dr.​janjic@​post.​t-​com.​hr
POLIK­LINIKA SUNCE ZADAR
Obala kneza Bra­n­imira 5
23000 Zadar
Tel. 023 301 450